Obuka i polaganje ispita za upravljanje čamcem

25/02/2016 by admin

Odsjek za poslove Civilne zaštite opštine Brod u prilici je pomoći u organizaciji i realizaciji obuke i polaganja ispita za upravljanje čamcima građanima, odnosno zainteresovanim kandidatima sa prostora naše opštine.

       Naime, u dogovoru sa nadležnim predstavnicima Kapetanije pristaništa Brčko, koja je nadležnosti Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, u Brodu smo u mogućnosti pomoći realizaciju ove vrste obuke i polaganja ispita, kada se za to stvore optimalni uslovi u smislu broja zainteresovanih kandidata, već do polovine mjeseca Aprila 2016. g.

Stoga će službenici Odsjeka Civilne zaštite pomoći u prikupljanju prijava zainteresovanih kandidata, a rok za prijavljivanje će ostaviti do 18. marta 2016. godine

     Treba reći da iznos naknade za polaganje ispita za upravljanje čamcem i pripadajuća taksa ukupno iznose svega 102,00 KM .

     Polaganjem ispita kandidati stiču pravo upravljanja čamcima na unutrašnjim plovnim putevima i na moru.

    Pored ispunjavanja pisanih prijava koje će od Kapetanije obezbijediti Odsjek CZ-e zaniteresovani kandidati uz prijavu trebaju obezbijediti i dvije (2) fotografije veličine 2,5 h 3,5 cm, te prije samog dana polaganja ispita uz prijave priložiti dokaze o uplati naknade i pripadajuće takse (uplatnice), o čemu se precizne informacije mogu dobiti u Odsjeku CZ-e.

     Eventualno dodatne informacije o svemu mogu se dobiti u Odsjeku za poslove Civilne zaštite Brod u zgradi Vatrogasnog doma ili na br. telefona: 610-984, 611-182 ili mob. tel. jednog od službenika CZ-e na br. 065/341-960

                                                                             Odsjek za poslove civilne zaštite

                                                                                           opštine Brod

 
 
 
powered by2004 - 2015